Aslab 1314

 01 Jalu

Jalu Pujo Rumekso
NIM 105120400111009
jalurumekso@gmail.com

Siti Salamah Juwindasari
NIM

 

 02 Rara
Yuventine Deasmara
NIM 105120407121008
yuventine92@gmail.com

 04 Vanilla

Vanilla Planifiola
NIM 105120400111009
planifolia.vanilla@yahoo.com

 05 Rany

Rany Purnama H
NIM 105120400111009
ranyph@yahoo.com

 06 Chayu

Chayu Amrita N.
NIM 105120401121012
chayuamrita@yahoo.com

 07 Nessya

Nessya Sidya
NIM 115120407121019
nessya.suraduhita@gmail.com

 08 fillah

Nublah Fillah
NIM 115121406121001
nublahfillah@gmail.com

 9 Nanda

M. Farayunanda R
NIM 115120400111015
farayunnanda@gmail.com

 10 Andika

M. Nur Andika
NIM 115120400111010
andika.hermawan16@gmail.com